Oznamy

Správa NP Malá Fatra Varín požiadala obec o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov.

Spoločnosť SPP - distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku, informuje o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov, SPP - distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku, nás požiadal o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode našej obce.

Miestna akčná skupina (MAS) OZ "Partnerstvo pre MAS Terchvoská dolina", ktorej členom je aj naša obec, prináša informácie o kultúrno - spoločenských a športových podujatiach v roku 2015.

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 26.09.2014, Uznesením č. 61/2014, bod 7 schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

SEVAK, a.s. Žilina nás požiadal o zverejnenie nasledovného upozornenia.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina ako prevádzkovateľ verejného vodovodu si dovoľuje upozorniť svojich odberateľov na pokútne praktiky zástupcov predajných spoločností, ktorí ponúkajú občanom zdarma tzv. službu kontroly kvality pitnej vody zo studní i z verejného vodovodu s následnou ponukou kúpy ich zariadení na úpravu vody.