Zrealizované projekty

Obec Krasňany bola zaradená medzi úspešných uchádzačov o grant v grantovom programe Pre obce z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Obec Krasňany sa zapojila do grantového programu Región v pohybe v Nadácii Pontis, Nadačný fond Kia Motors Slovakia. Náš projekt "Zabezpečenie krojov a doplnkových súčastí krojov" bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.

Stavebné úpravy budovy materskej školy boli zrealizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
Projekt: Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl
Vedúci partner: Obec Krasňany
Hlavný cezhraničný partner: Obec Střítež

Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".

Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoja obcí.
Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".

6. decembra 2011 spoločnosť Kia Motors Slovakia vyhlásila pre okolité obce grantovú výzvu o finančnú podporu pre projekt rozvoja knižného fondu a vybavenia knižnice v obci. Podpora bola určená pre obce s cieľom doplniť knižný fond a skvalitniť vybavenie knižnice.