Zrealizované projekty

Nakoľko projekt na outdoorové ihrisko bol vypracovaný, no firma s ktorou sme spolupracovali pri stavbe detského ihriska mala pre nás vysokú cenu, obec dňa 10. marca 2016 podala výzvu na prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Outdoorové ihrisko". Oslovené boli 3 firmy, ktoré mali najlepšie hodnotenia v rámci uvedeného predmetu zákazky:

Názov projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany Kód projektu:  25120220546
Kód výzvy:  KaHR-22VS-1501

Dom kultúry Krasňany bol obnovený s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 12381,03 €. Poskytnutý grant z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v rámci Grantového programu "Pre obce 2015 " bol 7 000,- Eur.

Projekt Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu bol realizovaný finančnou podporou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií na rok 2014, prostredníctvom podprogramu 2.5. Akvizícia knižníc.

Detské ihrisko v športovom areáli bolo vybudované s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

V nedeľu 9. novembra 2014 mali deti našej obce radosť. Nadácia spoločne pre región a Žilinský Večerník slávnostne otvárali v areáli materskej školy detské ihrisko,