Zrealizované projekty

Názov projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany Kód projektu:  25120220546
Kód výzvy:  KaHR-22VS-1501

Dom kultúry Krasňany bol obnovený s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 12381,03 €. Poskytnutý grant z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v rámci Grantového programu "Pre obce 2015 " bol 7 000,- Eur.

Projekt Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu bol realizovaný finančnou podporou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií na rok 2014, prostredníctvom podprogramu 2.5. Akvizícia knižníc.

Detské ihrisko v športovom areáli bolo vybudované s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

V nedeľu 9. novembra 2014 mali deti našej obce radosť. Nadácia spoločne pre región a Žilinský Večerník slávnostne otvárali v areáli materskej školy detské ihrisko,

Obecná knižnica Krasňany získala finančné prostriedky z Grantového systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc.
Na realizáciu projektu "Doplnenie knižničného fondu" obec použila celkom 649,46 €, z toho dotáciu z rozpočtu MK SR vo výške 500,00 Eur a spolufinancovanie obce vo výške 149,46 Eur.