Zrealizované projekty

Verejné obstarávanie na zákazku Oprava spevnených plôch bolo realizované cez portál TENDERnet. Boli oslovené štyri firmy: GFCH, spol. s r.o., Žilina; M-Mark Maňak Marek, Krasňany; Marián Hliník, Varín a RP BUILDING, s.r.o., Žilina.

Na žiadosť občanov bývajúcich v lokalite „Na Pupov“ pristúpila obec k oprave mosta ponad vodný tok Jedľovina. Predmetný most sa nachádza na miestnej komunikácii a premosťuje potok. Je na prístupovej ceste k rodinným domom.

Most cez Kúrsky potok bol v havarijnom stave od povodne v roku 2010. Obec sa snažila ho opraviť v r. 2011 z finančných prostriedkov Úradu vlády na protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala protipovodňové opatrenia odmietla.

Projekt Podpora a rozvoj športu v obci Krasňany bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu športu v obci a vytvoriť nové možnosti trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Projekt zahŕňa dve aktivity: zlepšenie materiálneho vybavenia futbalového klubu a nákup fitness strojov do posilňovne.

Na základe kontroly z hygieny školskej kuchyne vyplynulo, že je nutné zabezpečiť nové pracovné stoly, nakoľko tie staré už nespĺňali hygienické parametre. Zákazka sa zadala cez elektronické trhovisko a dňa 24.07.2015 bol vyselektovaný dodávateľ s najnižšou cenou: GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina.

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila dňa 22.03.2016 výzvu na predloženie žiadosti v grantovom programe Rozvoj obcí. Cieľom programu bolo zlepšiť prostredie a kvalitu života vo vybraných obciach.