Zrealizované projekty

Na žiadosť občanov bývajúcich v lokalite „Na Pupov“ pristúpila obec k oprave mosta ponad vodný tok Jedľovina. Predmetný most sa nachádza na miestnej komunikácii a premosťuje potok. Je na prístupovej ceste k rodinným domom.

Most cez Kúrsky potok bol v havarijnom stave od povodne v roku 2010. Obec sa snažila ho opraviť v r. 2011 z finančných prostriedkov Úradu vlády na protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala protipovodňové opatrenia odmietla.

Projekt Podpora a rozvoj športu v obci Krasňany bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu športu v obci a vytvoriť nové možnosti trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Projekt zahŕňa dve aktivity: zlepšenie materiálneho vybavenia futbalového klubu a nákup fitness strojov do posilňovne.

Na základe kontroly z hygieny školskej kuchyne vyplynulo, že je nutné zabezpečiť nové pracovné stoly, nakoľko tie staré už nespĺňali hygienické parametre. Zákazka sa zadala cez elektronické trhovisko a dňa 24.07.2015 bol vyselektovaný dodávateľ s najnižšou cenou: GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina.

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila dňa 22.03.2016 výzvu na predloženie žiadosti v grantovom programe Rozvoj obcí. Cieľom programu bolo zlepšiť prostredie a kvalitu života vo vybraných obciach.

Nakoľko projekt na outdoorové ihrisko bol vypracovaný, no firma s ktorou sme spolupracovali pri stavbe detského ihriska mala pre nás vysokú cenu, obec dňa 10. marca 2016 podala výzvu na prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Outdoorové ihrisko". Oslovené boli 3 firmy, ktoré mali najlepšie hodnotenia v rámci uvedeného predmetu zákazky: