Aktuálne dianie

Obec Krasňany v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. 50/76 Zb. v platnom znení ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany. V tejto súvislosti podľa § 22 ods. (2), (3) a (4) zák. 50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnku č. 6 územného plánu obce (ZaD č. 6 ÚPN-O) Krasňany.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhláškou č. 55/2001 Z.z. obstaráva návrh Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Krasňany.

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu minimálnej prepravy cestujúcich sa ruší od 15.12.2013 autobusový spoj:

Vážení občania, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov obci ukladá od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť.

Dňa 16.12.2013 (pondelok ) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 21. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krasňany.